Uchwała Rady Miasta w sprawie nadania imienia SP4 Drukuj

UCHWAŁA NR 84/XIV/11
z dnia: z dnia 31 sierpnia 2011 r.


w sprawie: w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679), oraz § 1 ust. 4 Ramowego Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej, stanowiącego załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łomży, uchwala się co następuje:


§ 1

Nadaje się Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży imię Generała Władysława Andersa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej BORYSEWICZ